5-7-2018

Drie belangrijke wijzigingen voor wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert voor 2019 drie belangrijke wijzigingen in de regels voor wijkverpleging door. "Wij herijken de tarieven voor verpleging en verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Ook plaatsen we de verpleging en verzorging aan kinderen in een integrale, nieuwe prestatie. We zetten hiermee een eerste stap richting een integrale bekostiging van deze doelgroep. Daarnaast komt er een vereenvoudigde werkwijze voor het registreren van geleverde zorg."

De NZa stelde de herijking van de tarieven een jaar uit om recht te doen aan de actuele ontwikkelingen binnen de wijkverpleging. "Daarom hebben we, naast het kostenonderzoek van PwC uit 2017, normatieve elementen aan de tariefberekening toegevoegd zoals een passender verhouding verpleegkundigen/verzorgenden, een hogere cao-schaal en een lagere productiviteit van HBO-verplegend personeel. Deze normerende elementen hebben we afgestemd met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars."

Door de tariefherijking zullen de tarieven overwegend dalen. De tariefdaling maakt contractering voor aanbieders in potentie lonender dan nu het geval is. Dit is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat ongecontracteerde zorg gemiddeld duurder is dan gecontracteerde zorg. Voor gecontracteerde zorg maken zo goed als alle zorgaanbieders gebruik van het integrale tarief uit de experiment-beleidsregel. Binnen het integrale tarief staat het zorgaanbieders en zorgverzekeraars vrij om samen afspraken te maken over tariefhoogte en de declaratie-eenheid.

Om de administratieve lasten in de wijkverpleging terug te dringen hebben Actiz, BTN en Zorgverzekeraars Nederland een werkwijze voor de registratie van wijkverpleging uitgewerkt volgens het principe: ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. De NZa heeft deze werkwijze overgenomen in de regelgeving. Met deze nieuwe werkwijze vormen het zorgplan en de planning de basis waarop de geleverde zorg wordt verantwoord. Als de zorgverlener meer dan gebruikelijk afwijkt van de planning, dan voert de zorgaanbieder aan het eind van de dag een correctie op de planning door. Met deze nieuwe werkwijze hoeven zorgverleners geen aparte minutenregistratie meer bij te houden per cliënt. Hierdoor hebben verpleegkundigen en verzorgenden meer tijd voor de zorg aan hun cliënten.

"De nieuwe werkwijze is een mooie kans voor alle partijen om de administratielasten te verlichten. Wij verwachten dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars de nieuwe werkwijze actief oppakken en hier samen afspraken over maken, zodat de administratieve lasten omlaag gaan en geborgd blijft dat de zorg die wordt gedeclareerd ook daadwerkelijk geleverd is. De NZa werkt samen met onze partners in toezicht aan een passende toezichtstrategie, die in 2019 van kracht moet zijn."

Bron: NZa.

Deel dit artikel: