15-9-2015

Dichterbij en Assist starten UniK

Dichterbij heeft zijn extramurale activiteiten ondergebracht in een nieuw bedrijf: UniK. Assist is als aandeelhouder ingestapt. Eerder dit jaar gaven de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) al toestemming voor dit langdurige samenwerkingsverband. Door de samenwerking kan Dichterbij de extramurale klanten passende ondersteuning blijven bieden.

UniK is een zelfstandig bedrijf, dat burgers met een verstandelijke beperking ondersteunt, gefinancierd uit de Wmo- en Jeugdwet. Doel is dat klanten hun leven zo goed mogelijk en op basis van hun eigen wensen kunnen inrichten. De ‘U’ en ‘iK’ in de naam van het bedrijf gelden als uitgangspunt. Het sociale domein is volop in ontwikkeling en stelt gemeenten, aanbieders en andere betrokken partijen voor tal van uitdagingen. De opgave is voor ieder van hen echter hetzelfde. Om de ondersteuningsvraag van burgers ook in de toekomst van een passend antwoord te kunnen voorzien, moet dienstverlening binnen scherpe financiële kaders worden georganiseerd”, aldus Frank Holtman, Raad van Bestuur Dichterbij.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

UniK kent de sociale kaart en gaat nauw samenwerken met maatschappelijke partners en andere welzijns- en zorgaanbieders op zowel lokaal als regionaal niveau. “Waar mogelijk initiëren en faciliteren we. Daarbij kijken we eerst goed wat iemand zélf kan, samen met zijn netwerk. Schieten de eigen mogelijkheden van de burger en zijn netwerk tekort, dan geeft UniK nadere invulling aan de ondersteuningsvraag. We zetten in op vernieuwing en ontwikkelen datgene wat nodig is om kwetsbare burgers te kunnen laten meedoen in de samenleving. Dat zien we als onze verantwoordelijkheid.” Aldus Yvonne van de Fliert-Biemans, directeur-bestuurder van UniK.

Toekomstbestendig organiseren

De kennis van de sociale kaart en de samenwerking met maatschappelijke partners en andere welzijns- en zorgaanbieders stellen UniK in staat om de ondersteuning op innovatieve wijze vorm te geven. Door de verbondenheid met Dichterbij is de doorstroom in de keten bovendien geborgd. Conform de filosofie van Assist is de organisatie uitermate efficiënt ingericht, wat resulteert in een halvering van de indirecte kosten, minimale bureaucratie en een snelle procesgang. Ger Henstra, operationeel directeur van Assist: “Ons organisatiemodel faciliteert de uitvoerende teams werkelijk op alle fronten, zodat zij de vrijheid genieten om op passende wijze invulling te geven aan hun ondernemende rol in de wijk. Als zij kansen zien, dan moeten zij ook de mogelijkheid hebben om deze met beide handen aan te grijpen.” De verdere extramuralisering van langdurige zorg zal UniK daartoe volop kansen bieden.

Deel dit artikel: