28-6-2018

Herbezinning nodig op onderdelen zorgstelsel

Volgens een landelijke evaluatie van het SCP dienen we opnieuw na te denken over de beleidsideologie die ten grondslag ligt aan het huidige zorgstelsel. Een herbezinning is nodig voor weeffouten die niet te repareren zijn.

De evaluatie laat zien dat sommige doelen niet voor alle groepen van zorgbehoevenden haalbaar zijn en dat een deel van de onderliggende aannamen niet houdbaar is. Er is bijvoorbeeld geen toename te zien van maatschappelijke participatie onder zelfstandig wonende mensen met een beperking. En hoewel de overheid hoopt op meer inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, blijkt dit in de praktijk niet altijd mogelijk. Ook signaleren zorgverleners dat in het huidige stelsel mensen met complexe problematiek thuis blijven wonen, terwijl ze eigenlijk in een instelling zouden thuishoren.

Belangrijke knelpunten

Sommige doelen van de hervorming zijn wél gehaald. Zo wonen ouderen langer zelfstandig en krijgen instellingsbewoners meer eigen regie. Maar ook voor zover het beleid haalbaar is, blijven er echter belangrijke knelpunten. De toegang tot ondersteuning en zorg thuis is niet voor alle mensen met een hulpvraag goed vindbaar, soms ook niet voor professionals.

Professionele regievoerders

De onderzoekers dragen verschillende oplossingen aan om de knelpunten aan te pakken, zoals ‘betere cliëntondersteuning en informatievoorziening over de toegangsroutes naar en binnen de langdurige zorg en ondersteuning’. Mensen met verschillende hulpbehoeften zijn gebaat bij ‘professionele regievoerders’ die alle hulp organiseren en coördineren.

Bron: gemeente.nu.

Deel dit artikel: